شرکای فنی

فروشندگان مستقل نرم افزاري مي توانند با برنامه اسكن ويروس ما يا قابليت‌هاي موجود محصول خود با ما يكپارچه شوند .شركت تكنولوژيهاي كوييک ‌هيل تا كنون با تعدادي شركت هاي شريک تكنولوژي براي تأمين جامع راه حل هاي آنتي ويروس كار كرده است.